Podmínky používání internetových stránek


společnosti UTR8 s.r.o. se sídlem Na Lhotech 1026/9, Praha, pro používání internetových stránek „Overgap.com“ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky používání internetových stránek (dále jen „obchodní podmínky") společnosti UTR8 s.r.o.  se sídlem se sídlem Na Lhotech 1026/9, Praha, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním ze strany fyzických a právnických osob („Uživatelů“) při používání, využívání a užívání internetových stránek Overgap.com (dále jen „portál OVERGAP.com" nebo “Overgap.com” nebo “portál”) a další související vztahy.

1.2 Internetový portál je provozován na internetové adrese www.overgap.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu overgap.com"). UTR8 s.r.o.  pronajímá portál overgap.com a související služby jiným poskytovatelům a vyvíjí činnost k tomu, aby poskytovatel měl možnost prostřednictvím portálu uzavírat s třetími osobami (dále jen „uživatelem") smlouvy na využití služeb a/nebo zboží poskytovatele (dále jen „Zprostředkovatelská smlouva").

1.3 Portál overgap.com a společnost UTR8 s.r.o.  není účastníkem smluvních vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkovatelské smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou.

1.4 UTR8 s.r.o.  též mimo jinou činnost pronajímá portál OVERGAP.com poskytovatelům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných poskytovateli na portálu OVERGAP.com. UTR8 s.r.o.  neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu ani za případné nekalosoutežní jednání poskytovatele prostřednictvím portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. UTR8 s.r.o.  neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu.

1.5 Znění obchodních podmínek může portál UTR8 s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce www.Overgap.com může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání zboží nebo služby poskytnuté některým poskytovatelem. V případě, že to webové rozhraní portálu umožňuje, může uživatel provádět objednávání zboží nebo služby též bez registrace přímo z webového rozhraní portálu.

2.2 Při registraci na webové stránce www.OVERGAP.com a při objednávání zboží nebo služby (dále jen „poukazu")je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou portálem a UTR8 s.r.o.  považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

2.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Portál UTR8 s.r.o.  může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti.

2.6 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu Overgap.com (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu Overgap.com

3.2 Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu Webové rozhraní portálu, je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

3.3 UTR8 s.r.o.  není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že portál a UTR8 s.r.o.  nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

3.5 Uživatel bere na vědomí, že v případě, že na portálu sdílí konkrétní příspěvek nebo odkaz, odpovídá zcela za jeho obsah a to ve všem rovinách a odvětvích práva. V žádném případě za toto neodpovídá portál a UTR8 s.r.o.


4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1 Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další osobní údaje požadované při registraci.

4.3 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů portálem Overgap.com a subjektem UTR8 s.r.o. , a to pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkovatelské smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat portál o změně ve svých osobních údajích.

4.5 Zpracováním osobních údajů uživatele může portál pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytující plnění uvedené v nabídce portálu nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

4.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k portálu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele UTR8 s.r.o.

4.8 V případě, že by se uživatel domníval, že portál nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat portál nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby portál nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, portál nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li portál nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4.9 Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu portál povinen tuto informaci předat. Portál má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.10 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení portálem na elektronickou adresu uživatele.


5. DORUČOVÁNÍ

5.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se zprostředkovatelskou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučené prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

5.2 Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky Overgap.com nebo právní vztah založený zprostředkovatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky zprostředkovatelské smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 24.3.2018 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 1.1.2018