Podmínky používání internetových stránek

 

Podmínky pro uživatele webu www.overgap.com

1. Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.overgap.com (dále jen Sociální síť) je společnost UTR8 s.r.o. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Sociální sítě (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedenou Sociální síť (dále jen Uživatel).

2. Způsob užívání Sociální sítě

Přístup na uvedenou Sociální síť může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn.

Sociální síť Provozovatele je monitorována nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Jako většina internetových stránek, i Sociální síť Provozovatele používá cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce této Sociální sítě.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty Sociální sítě - toto se netýká těch sekcí Sociální sítě, ve kterých jsou Uživatelé Provozovatelem vybízeni, aby obsah či formu zveřejněné na Sociální síti tvořili sami Uživatelé Sociální sítě. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Sociální sítě, včetně jejího obsahu poskytnutého Uživatelem, pokud není uvedeno jinak.

3. Účel Sociální sítě

Použití Sociální sítě je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů dalším Uživatelům Sociální sítě. Uživatel bere na vědomí fakt, že používáním Sociální sítě se podílí na vytváření takové komunity uživatelů Sociální sítě, která mezi sebou jednotlivými Uživateli poskytované informace na Sociální síti sdílí a nakládá s nimi a že se vystavuje riziku, že se mu nakládání jiných Uživatelů s informacemi poskytnutými Uživatelem na Sociální síti, nebude líbit. Dále bere na vědomí, že část Sociální sítě může být přístupná i široké veřejnosti a to včetně takových sekcí, kde je Uživateli umožněno sdílet osobní údaje či jiné informace. Mezi povinnosti Uživatele patří převzetí veškeré zodpovědnosti za informace jím na Sociální síti poskytované a zvážení všech možných důsledků (i právních), které toto zveřejnění údajů Uživatelem poskytnutých mohou mít. Zároveň má Uživatel povinnost zvážit všechny možné důsledky (i právní), která toto použití údajů, poskytnutých jinými Uživateli Sociální sítě, mohou mít.

4. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za správnost údajů Uživatelem poskytnutých, ani za jejich kvalitu, morální či náboženský rozměr, ani za jejich množství. Za jednání dalších Uživatelů, ve vztahu k osobním údajům, či jiným informacím poskytnutých Uživatelem na Sociální síti, nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost. Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Sociální sítě, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Sociální sítě. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozované Sociální sítě, tzn. www.overgap.com.

5. Kódy třetích stran

Na Sociální síti používáme kódy od společností Google a dalších společností, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Universal Analytics

Tato Sociální síť využívá službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání Stránek (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Sociální sítě a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním Stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Sociální síti provozovaných společností UTR8 s.r.o. nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání Sociální sítě, tj. stránek www.overgap.com jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 1. 1. 2018